Zeznania stron i świadków w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa

Po złożeniu skargi powodowej sąd kościelny ma określony czas na przyjęcie lub odrzucenie skargi powodowej. W procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa powinna uczestniczyć również druga strona zawartego małżeństwa. Dlatego jest obowiązek, aby podać jej adres w skardze powodowej. Jeśli nie znamy adresu można skorzystać z pomocy adwokata kościelnego, który złoży odpowiedni wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z prośbą o udostępnienie aktualnego adresu zamieszkania strony pozwanej (pozwanego).

Pierwszym krokiem po przyjęciu sprawy w procesie jest zawezwanie świadków przez trybunał kościelny rozpatrujący daną sprawę o stwierdzenie nieważności małżeństwa. Strony (mąż i żona) zeznają przed sądem osobno, nie ma rozprawy, ani żadnego wspólnego spotkania. Strony odpowiadają na wcześniej przygotowane pytania i składają swoje odpowiedzi do protokołu. Oczywiście zeznania są składane pod przysięgą, osoba jest pytania, czy była kiedyś karana za fałszywe składanie zeznań. Sąd wcześniej prosi proboszczów stron o dostarczenie świadectwa na temat wiarygodności, prawdomówności oraz religijności stron. Dzięki temu sąd może lepiej ocenić wiarygodność zeznań obu stron. Zarówno pozwanej jak też powodowej.

Przed złożeniem zeznań strona pozwana otrzymuje treść skargi powodowej, aby móc się z nią zapoznać i ewentualnie udzielić nawet pisemnej odpowiedzi. Jest to część prawa do obrony tego małżonka, który jest stroną pozwaną, a więc słabszą w procesie. Jak wskazuje wielu kanonistów jest to bardzo istotny etap w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa, bo na tym etapie ustalane zostaną stanowiska stron w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa.

Pytania dla stron są wcześniej przygotowane przez Obrońcę węzła małżeńskiego, osobę która z urzędu dba o to aby udowodnić że małżeństwo sakramentalne zostało ważnie zawarte i jest wiążące. Również strony mog zaproponować własne pytania, ale muszą zrobić to pisemnie. Muszą złożyć propozycje tych pytań jeszcze przed przesłuchaniem, aby sąd mógł zdecydować, czy te pytania zostaną dopuszczone, czy też nie.

Bardzo istotnym jest, aby odpowiedzi pozwanego i powoda były wyczerpujące i pełne, poparte wieloma przykładami i okolicznościami. Ważne jest to, aby podawać jak najwięcej dat, układać zdarzenia chronologicznie. Należy pamiętać, że w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa musimy udowodnić, że już przed zawarciem małżeństwa sakramentu istniały okoliczności uniemożliwiające prawne zawarcie małżeństwa. Stąd duża potrzeba określenia w czasie poszczególnych zdarzeń i sytuacji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *